Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy tổ chức hội nghị Triển khai, quán triệt một số văn bản về chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 06/02/2021

Căn cứ Nghị quyết và Chương trình công tác của Đảng ủy năm 2021. Ngày 28/01/2021 Đảng ủy tổ chức hội nghị Triển khai, quán triệt một số văn bản về chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Triển khai Nghị quyết 133/2020/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai Hướng dẫn số: 36-HD/BTCTW, ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai Nghị quyết 1187/2020/QH14, ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai Chỉ thị 50-CT/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Cửu Tuấn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 393.239
Truy cập hiện tại 15